FANDOM


“ดงพญาเย็น” ขึ้นชั้น “มรดกโลก” มีแล้วต้อง “หวงแหน” Edit

ข้อมูลจาก:
Dailynews.jpg

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต เมืองไทยระยะนี้แม้จะมีเรื่องวุ่น ๆ มีเรื่องไม่ค่อยจะดีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟใต้ ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโครงการใหญ่ ๆ ของภาครัฐ ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหาน้ำมันแพง-ค่าครองชีพพุ่งสูง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมี “เรื่องดี ๆ” เรื่องที่คนไทยควรจะ “ภาคภูมิใจ” ด้วยเช่นกัน...

เรื่องของ “ผืนป่าดงพญาเย็น” ก็น่าภูมิใจ ดงพญาเย็น...ล่าสุดคือหนึ่งใน “มรดกโลก”

องค์การว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ผืนป่าดงพญาเย็น” หรือเดิมเรียกว่าดงพญาไฟ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้เป็นมรดกโลก หลังจากก่อนหน้านี้ เมื่อสิบปีที่แล้ว องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2537 ทั้งนี้ สังเกตุได้ว่าสถานที่ทั้งสองแห่งล้วนเป็นมรดกโลก ซึ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ แต่ข้อแตกต่างของมรดกโลกทั้งสองแห่งคือ “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แต่ “ผืนป่าดงพญาเย็น” นั้น เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เหตุที่ “ผืนป่าดงพญาเย็น” ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลก ก็เพราะดงพญาเย็นเป็นป่าฝนเมืองร้อนที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดของไทย จึงถูกยกให้เป็น “มรดกโลก”

กับการที่สถานที่ใด-ในประเทศไหนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” นั้น...มิใช่เรื่องง่าย ๆ โดยข้อกำหนดในการพิจารณาให้สถานที่ใดเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกนั้น หลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” และ “แหล่งมรดกทางธรรมชาติ” ซึ่งแต่ละลักษณะก็จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะ

สำหรับ “แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม” ก็มีหลักเกณฑ์ในรายละเอียดคือ... เป็นตัวแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม เป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาดยิ่ง หรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

หรือเป็นเอกลักษณ์หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ดั้งเดิม หรือเป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือเป็นตัวอย่างของลักษณะเด่นชัด หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือเสื่อมสลายได้ง่ายเพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับคืนดังเดิมได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือมีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

ส่วน “แหล่งมรดกทางธรรมชาติ” มีเกณฑ์ดังนี้คือ... เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญ ๆ ในอดีตของโลก รวมถึงแหล่งที่เป็นตัวแทนของยุคสำคัญ ๆ ในอดีต เช่น ยุคของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก หรือยุคน้ำแข็ง ซึ่งมนุษย์ดึกดำบรรพ์และสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

หรือเป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยา หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ในลักษณะนี้ แตกต่างจากลักษณะในข้อแรก กล่าวคือจะเน้นขบวนการที่กำลังจะเกิดอยู่ในชุมชนพืชและสัตว์ การเกิดสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ทะเลและแหล่งน้ำ ผิวดิน ลักษณะดังกล่าวนี้รวมถึง... ขบวนการทางธรณีวิทยา ธารน้ำแข็ง หรือภูเขาไฟ, วิวัฒนาการทางชีววิทยา ตัวอย่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิต เช่น ป่าไม้เขตร้อน ทะเลทราย ที่ราบทุนดรา, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันได

หรือเป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากเป็นพิเศษ เช่น การเกิด หรือลักษณะ หรือแหล่งที่มีความงดงามทางธรรมชาติกว่าพื้นที่อื่น ๆ เช่น ระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษ สภาพทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขา น้ำตก แม่น้ำ) แหล่งรวมหนาแน่นของสัตว์ สภาพทิวทัศน์ที่มีพืชบางชนิดเป็นองค์ประกอบ และแหล่งรวมการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากหรือที่ตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย

กล่าวเฉพาะประเทศไทย เดิมนั้นมีสถานที่ที่เป็น “มรดกโลก” อยู่ 4 แห่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งคือ... “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” เข้าบัญชีมรดกโลกเมื่อเดือน ธ.ค. 2534, “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” เป็นมรดกโลกเมื่อเดือน ธ.ค. 2535, “อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร” เป็นมรดกโลกในปี 2537 และเป็นมรดกทางธรรมชาติ 1 แห่งคือ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง”

ล่าสุด “ผืนป่าดงพญาเย็น” เป็นมรดกธรรมชาติแห่งที่ 2 และเป็น “มรดกโลก” แห่งที่ 5 ของไทย

“มรดกโลก” เมืองไทยมีเพิ่ม...คนไทยควรจะภาคภูมิใจ และที่สำคัญกว่าคือต้อง “ใส่ใจ-หวงแหน-ดูแลรักษา” ให้สมกับที่ “มีคุณค่า” จนได้รับการยกย่อง !!!!.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki